Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

ЖЕНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ БАЛКАНИ ПРЕЗ ОСМАНСКАТА ЕПОХА

На 9.02.2005 г. в зала 1 на СУ се състоя премиерата на книгата „ЖЕНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ БАЛКАНИ ПРЕЗ ОСМАНСКАТА ЕПОХА (ХV-ХVІІ ВЕК)” на ст.н.с. д-р Олга Тодорова, член на БАУЖ. Монографията е публикувана от Издателска къща “Гутенберг”с финансовата подкрепа на Център за изследвания и политики за жените. На промоцията говориха доц. Светлана Иванова и доц. Красимира Даскалова.

Авторката д-р Олга Тодорова работи като старши научен сътрудник ІІ степен в Института по история при БАН. Автор е на монографията “Православната църква и българите през ХV-ХVІІІ в.” (1997 г.), както и на редица студии и статии, посветени на историята на религията, нравите, жената, семейството и брака в българските земи преди Възраждането. Преподавател е в Центъра по източни езици и култури при СУ. Специализирала в Москва, Кеймбридж, Истанбул.

Изследването е първи по рода си опит за една по-цялостна историческа реконструкция на живота на жените от региона на Централните Балкани (т.е. днешните български земи и най-близо прилежащите им по суша територии) през ранните столетия на османското владичество. Фокусирано в еднаква степен върху представителките на двете основни вероизповедания в Османската империя – християнското и мюсюлманското, то търси типично женските измерения на големия религиозен конфликт-контакт, който определял лицето на епохата. Надскачайки проблема на семейството и брака, в който по традиция сме свикнали да затваряме женското битие от предмодерните времена, авторката внушава, че дори и в тези “най-мъжки” времена от балканската история жените имали свое запазено, макар и сравнително скромно място и в обществения живот, и в публичното пространство Трудът се базира на разнообразни източници, сред които и множество османотурски архивни инструменти.