Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Документи

УСТАВ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ЖЕНИ

I. ИМЕ И ЦЕЛИ

Чл.1. Българската асоциация на университетските жени е независима, политически необвързана обществена организация.
Чл.2,/1/. Българската асоциация на университетските жени (наричана по-нататък) „Асоциацията“) е сдружение с идеална цел, има статут на юридическо лице, носи наименованието БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ЖЕНИ (БАУЖ) и е със седалище в София.
Чл.2./2/. Българската асоциация на университетските жени изгражда свои дружества в страната.
Чл.З. Асоциацията си поставя следните цели:
1. Да насърчава пълното прилагане на знанията и уменията на
университетските в разрешаването на всякакви проблеми на всички нива на
обществения живот в национален, регионален и световен мащаб.
2. Да подпомага развитието на висшето образование: да издирва и
оползотворява всички възможности за следдипломно обучение на своите
членове в българските и в чуждестранни университети; да информира своите
членове и да подпомага участието им в конкурси за стипендии и помощи от
български и чуждестранни фондации, определени специално за женско
образование.
Да организира и провежда собствени представители и научни
мероприятия; да разработва и финансира програми, посветени на социализацията на жените, на философията на пола, на женската наука и култура, на феминистката култура.
3. Да насърчава международното сътрудничество.
4. Да представлява своите членове в сродни международни
организации.
5. Да подпомага разбирателството и сътрудничеството между
университетските жени от целия свят, независимо от техните расови,
национални, религиозни и политически различия.
Чл.4. За постигането на целите си Асоциацията се застъпва пред всички държавни органи, предприятия и други организации по въпросите, касаещи нейните членове; устройва събрания и конференции; издава свой печатен орган и други издания; обнародва декларации и апели по актуални проблеми и събития; улеснява професионалните контакти на своите членове; подпомага личните и груповите инициативи и творческите изяви на своите членове; разпространява идеите на феминизма; популяризира и подкрепя инициативите на Международната федерация на университетските жени.

II. ЧЛЕНСТВО В АСОЦИАЦИЯТА

Чл.5./1/. В Асоциацията могат да членуват жени, завършили университет или друго академично учебно заведение с пълен курс на обучение и съответната диплома или степен, признати от Международната федерация на университетските жени, които имат изявени интереси в областта на науката, културата и образованието и споделят целите на Асоциацията и на Международната федерация на университетските жени.
/2/. Членуването на Асоциацията е доброволно.
/3/. Приемането на нови членове става по желание, като се попълва анкетен лист и се предава на Постоянната комисия по членство. Новите членове се утвърждават от Общото събрание с обикновенно мнозинство.
/4/. Учредителите на Асоциацията стават членове по право.
Чл.6. Почетни членове на Асоциацията могат да бъдат жени и мъже, както български, така и чуждестранни граждани, които имат сериозен принос в повишаването на социалния и професионалния статус на жената. Почетните членове се приемат по предложение на Постоянната комисия по членството и се утвърждават от Общото събрание. Те са освободени от организационна дейност и членски такси. Броят на почетните членове не може да превишава 10 % от броя на всички членове на Асоциацията.
Чл.7. Студентките могат да участват в работата на Асоциацията със статут на наблюдатели и с право да се изказват по всички въпроси, но не и да гласуват. Те са освободени от встъпителна вноска и членки внос. Броят на наблюдателите не може да надвишава 25 % от броя на всички членове на Асоциацията. Постоянната комисия по членството одобрява наблюдателите.
Чл.8./1/. Всички членове на Асоциацията имат равни права и задължения.
/2/. Всеки член на Асоциацията има право да участва с право на глас в Общите събрания, да избира и да бъде избиран в органите на Асоциацията, да получава всякаква информация за работата на Асоциацията и на отделни нейни членове във връзка с изпълнението на целите на Асоциацията.
/3/. Членовете на Асоциацията са длъжни да спазват Устава, да работят за изпълнението на целите на Асоциацията, да изпълняват решенията на Общото събрание на Управителния съвет, да внесат встъпителна вноска и да плащат редовно членския си внос.
Чл.9./1/. Член на Асоциацията, който: с поведението си уронва престижа на Асоциацията; нарушава Устава и системно не изпълнява решенията на Общото събрание и на другите управителни органи, се изключва по предложение на Постоянната комисия по членството и с решение на Общото събрание.
/2/. Членството се прекратява при смърт или поставяне под запрещение.
/3/. При напускане на страната за срок по-голям от 6 месеца редовен член на Асоциацията придобива статут на наблюдател и не се включва в кворума на Общото събрание. При завръщането й правата автоматически се възстановяват, ако тя пожелае това.
Чл. 10./1/. Напускането на Асоциацията става по молба на желаещия член, която се подава в Постоянната комисия по членството.
/2/. Управителния съвет снабдява членовете на Асоциацията с членски карти.

III. УСТРОЙСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл.11./1/. БАУЖ се състои от дружеството в седалището на Асоциацията, образувано с акта на учреждаване на Асоциацията, и от подразделения (дружества) в страната.
/2/. Звеното на БАУЖ със седалище София се управлява от управителните органи на Асоциацията.
/3/. Дружество на БАУЖ се образува с решение на Управителния съвет на Асоциацията там, където са се обединили най-малко пет жени, които споделят целите на БАУЖ и изпълняват Устава. Те избират свой Секретар.
/4/. Дружествата имат идентична дейност с тази на БАУЖ и участват във всички нейни инициативи. Те развиват и специфична дейност в
зависимост от региона, без това да противоречи на основните принципи и цели на Асоциацията.
/5/. Членуването в Дружеството става по местоживеене. В едно населено място може да има само едно Дружество на БАУЖ. Там, където не е създадено Дружество, желаещите се приемат за индивидуални членове на БАУЖ.
/6/. Членовете на Дружеството плащат членски внос, определен от Общото събрание на Асоциацията. Всяко дружество отчислява 20 % от годишните си приходи за Асоциацията.
III. Студентките организират свое лоби в рамките на Асоциацията или на Дружеството и избират Секретар на студентското лоби. Чл.12. Асоциацията има следните управителни органи:
1. Общо събрание.
2. Управителен съвет.
3. Контролен съвет.
Чл.13. Общото събрание е върховен орган на Асоциацията. То се състои от всички членове на Асоциацията.
Чл.14./1/. Общото събрание решава всички въпроси, отнасящи се до дейността и организацията на Асоциацията.
/2/. От изключителната компетентност на Общото събрание е:
1. Да прекратява или слива Сдружението.
2. Да изменя Устава на Асоциацията.
3. Да избира и отзовава Управителния съвет на
Асоциацията или отделни негови членове.
4. Да изменя или отменя решения на Управителния съвет на
Асоциацията.
5. Да избира Председател на Управителния съвет.
6. Да приема Бюджета на Асоциацията и отчета за
изпълнението му.
7. Да извършва правни действия с недвижимите имоти на
Асоциацията.
8. Да одобрява новите членове на Асоциацията.
9. Да определя състава на прерогативите на Постоянните
комисия.
10. Да определя встъпителната вноска и членския внос.
Чл.15./1/. Общото събрание се свиква на редовни и извънредни сесии.
/2/. Общото събрание се свиква на редовна сесия веднъж годишно от Управителния съвет, който ще уведомява членовете на Асоциацията най-малко един месец преди датата на Общото събрание.
/3/. Общото събрание се свиква на извънредна сесия от Управителния съвет, по искане на най-малко една десета част от членовете на Асоциацията, от Председателя на БАУЖ или Контролния съвет. Уведомлението се извършва от Управителния съвет най-малко 14 дни преди датата на Общото събрание.
/4/. При извънредни обстоятелства, възпрепятстващи свикването на Общо събрание, Управителния съвет може да го отложи или да промени датата и мястото, подобно решение се взима на извънредно заседание на Управителния съвет с тайно гласуване.
Чл.16/1/. Сесиите на Общото събрание се провеждат при наличието на най-малко половината плюс 1 от членовете на Асоциацията.
/2/. Дневният ред на Сесията се съобщава заедно с поканата за участие в нея. Дневният ред може да се изменя или допълва на самото Общо събрание.
/3/. Ако на обявената Сесия не се яви нужното число членове, Общото събрание се отлага с 1 час, след което се провежда при обявения дневен ред и се счита за законно, независимо от числото на присъстващите, като може да взема всякакви решения, с изключение на изброените в чл.14/2/., за които се изисква пълен кворум.
Чл.17./1/. В Общото събрание всеки има право на един глас.
/2/. Не се допуска гласуване с пълномощия.
/3/. Общото събрание взима решенията си обикновено мнозинство, освен в случаите, когато в Устава е предвидено друго.
/4/. Изменението на Устава, прекратяването на Сдружението или сливането му с друго се решават с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите.
Чл.18. Заседанията на Общото събрание са открити за посещение от представители на сродни организации и на Международната федерация на университетските жени.
Чл.19./1/. Управителният съвет е изпълнителен орган на Общото събрание.
/2/. Управителният съвет се състои от 11 души, избрани от Общото събрание чрез тайно гласуване за срок от две години. Никой член няма право да бъде избиран за повече от два последователни мандата.
/3/. Управителният съвет се състои от: Председател, Зам. Председател, Финансов контрольор, Координатор на международните връзки, Координатор за дружествата в страната, Координатор за студентското лоби и петима членове.
/4/. Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание чрез тайно гласуване. Председателят представлява Асоциацията, а в негово отсъствие Асоциацията се представлява от Зам. председателя.
Председателят може да делегира права и на друг член на Управителния съвет за всеки конкретен случай след решение на Управителния съвет.
/5/. Управителният съвет взима решение, ако присъстват не по-малко от две трети от членовете му с обикновено мнозинство.
/6/. Ако някой от членовете на Управителния съвет се оттегли по собствено желание на базата на подадена молба, заместниците на напусналите се избират на Общо събрание в рамките на мандата на този Управителен съвет.
III. Управителният съвет има задължението да осигурява изпълнението на целите и принципите на Асоциацията и на Международната федерация на университетските жени, да взима решение в периода между две Общи събрания; да свиква Общото събрание; да организира научната, образователната и финансовата дейност на Асоциацията; да предлага и упражнява бюджета на Асоциацията; да назначава техническия персонал на Асоциацията; да извършва всички оперативни дейности за изпълнение на целите на Асоциацията; да изготвя Правилник за административната дейност на БАУЖ и Правилник за финансовата дейност на БАУЖ.
/8/. Управителния съвет се отчита за дейността си пред Общото събрание.
Чл.20./1/. Всеки член на Управителния съвет има право да представлява Асоциацията пред трети лица за всеки конкретен случай, ако е упълномощен изрично за това с решение на Управителния съвет.
/2/. Всеки член на Управителния съвет може да изразява становището на Управителния съвет пред трети лица след решение на Управителния съвет. В противен случай Управителният съвет не поема отговорност за лично изразено становище на негов член.
/3/. Координаторът за международните връзки осъществява взаимодействието с другите национални Асоциации или Федерации и с Международната федерация на университетските жени.
Чл.21. Управителният съвет определя състава и прерогативите на Временните комисии според изискванията на приетите за изпълнение програми.
Чл.22./1/. Управителният съвет назначава платен Изпълнителен секретар на Асоциацията, който е пряко подчинен на Управителния съвет. Тя трябва да бъде член на БАУЖ, да присъства на всички Сесии на Общото събрание, на заседанията на Управителния съвет и тези на Постоянните комисии, но без право да гласува. Правото си да присъства на сесиите и заседанията Изпълнителният секретар може да делегира на друг член на администрацията.
/2/. По предложение на Изпълнителния секретар и с одобрението на Управителния съвет се назначава останалият административен персонал на Асоциацията.
Чл.23./1/. Контролният съвет е контролен орган на Общото събрание и следи за изпълнението на решенията на Общото събрание между две негови сесии, както и за изпълнението на решенията на Управителния съвет. Той следи изпълнението на Бюджета, Финансовия и Административния правилник и информира Общото събрание.
/2/. Контролният съвет се състои от трима души и се избира от Общото събрание.
/3/. Представители на Контролния съвет могат да присъстват на заседанията на Управителния съвет по искане на Контролния съвет и имат достъп до цялата Документация на Асоциацията. В случай на разногласия с Управителния съвет въпросът се отнася до Общото събрание.

IV. ФИНАНСИРАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл.24./1/. Имуществото на Асоциацията се набира от: встъпителни вноски, определени от Общото събрание; членски внос, който се определя и изменя от Общото събрание; дарения; завещания; спонсорство; приходи от издания на Асоциацията; приходи от реализиране на собствени програми; приходи от фирми, създадени от Асоциацията по решение на Управителния съвет.
/2/. Асоциацията може да сключва договори с лица или организации и да им възлага изпълнението на свои програми.
Чл.25. Управителният съвет изготвя Правилник за финансовата дейност на Асоциацията, който се одобрява от Общото събрание.
Чл.26./1/. Асоциацията може да изразходва средства само за изпълнението на своите цели, съгласно чл.З. от Устава.
/2/. БАУЖ плаща годишен членски внос на Международната федерация на университетските жени в размер, определен от Конференцията на Международната федерация на университетските жени.

V. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.27./1/. Асоциацията издава свой бюлетин и други печатни издания.
/2/. За издаването на печатни издания Управителният съвет назначава редакционни съвети.

VI. ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.28. Общото събрание определя политиката на Асоциацията по отношение на други неправителствени и правителствени организации и възлага осъществяването на тази политика на Управителния съвет.

VII. РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В УСТАВА

Чл.29./1/. Право да предлагат промени в Устава имат Общото събрание, Управителния съвет и индивидуални членове.
/2/. Предложението за промяна трябва да бъде внесено в Управителния съвет най-малко един месец преди Общото събрание, а Управителният съвет се задължава да го внесе за разглеждане в Общото събрание.
/3/. Промените в Устава се извършват от Общото събрание на Асоциацията с мнозинство от две трети от гласовете на присъстващите членове.
/4/. Управителният съвет е длъжен да информира своевременно Международната федерация на университетските жени за всички промени в Устава на Асоциацията.

VIII. РЕД ЗА РАЗПУСКАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл.ЗО.Л/. Предложението за разпускане на Асоциацията може да се внесе писменно от най-малко една десета част от Общото събрание. Предложението трябва да бъде внесено в Управителния съвет най-малко три месеца преди Общото събрание.
/2/. Разпускането на Асоциацията се осъществява, само ако за това гласуват три четвърти от членовете на Общото събрание, на което присъстват най-малко две трети от всички членове на Асоциацията.
/3/. При разпускане на Асоциацията активите й не могат да се разпределят между нейните индивидуални членове.