Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Мадлен Данова

Основоположник на възстановената през 1991 г.
Българска асоциация на университетските жени.
Член на управителния съвет на БАУЖ 2001-2004; 2004-2007.
Преподавател по американска култура и литература в Катедра “Англицистика и американистика” на СУ „Св. Кл.Охридски”, доктор на филологическите науки, член на Научния съвет на Центъра за социални изследвания на пола в СУ.
Научни публикации и преводи в областта на културната идентичност, национализма, малцинствените групи, социо-пола и сравнителното литературознание, национализма, малцинствените групи, социо-пола и сравнителното литературознание.