Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Балканите

Сборникът представя наблюденията на изследователки от Европа и САЩ върху различни аспекти на идентичностите на жените от Балканите/Източна Европа през призмата на историята, психоанализата, философията, културологията и феминистката теория. Статиите се фокусират върху конкретни проблеми на „женската идентичност в преход“: заплахата за „другостта“ и усилването на женомразството по време на националистичните войни през 90-те години на XX в. в бивша Югославия, динамиката на пола/рода в контекста на демократичния преход в Румъния, репрезентациите на жените в историческата традиция, изместванията на дихотомията публично-частно в посткомунистическата ситуация, моделите за женска субектност на Изток/Запад, полагането на женската различност в по-общата рамка на универсалните човешки права, както и много други актуални въпроси.


СЪДЪРЖАНИЕ

Рената Салецл
Защо жената е симптом на човешките права?
Рада Иеекович
Жените, национализмът и войната: „Прави любов, а не война“
Марина Благоевич
Женомразството: невидими причини, болезнени последствия
Мадалина Николаеску
Пораждане на нови дефиниции на женска идентичност в Румъния
Михаела Мирою
„Държавни мъже“, „пазарни жени“: последиците от левия консерватизъм за политиката на пола в румънския преход
Мария Тодорова
Историческа традиция и промени в България: женски или феминистки проблеми?
Красимира Даскалова
Жените в българските учебници по история
Корнелия Славова
Женски идентичности между локалното и глобалното: поглед от Източна Европа и Третия свят
Пеги Уотсън
Пол и политика в посткомунистическото общество
Сюзан Гал, Гейл Клигман
Дилеми на публичното и частното
Юлия Кръстева
Какво означава равенство?