Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Женски/феминистки маршрути и места на паметта в София

Проектът на БАУЖ „Женски/феминистки маршрути и места на паметта“, който започнахме в края на февруари 2015 г. обръща внимание върху половите неравенства в историческа и съвременна перспектива: в областта на образованието, професионалните, политическите, социалните и културни права на жените. Той прави видими знания, които повишават чувствителността на обществото към неравенствата, основани върху пола.


Проектът се осъществява от Българската Асоциация на Университетските Жени и доброволки от магистърска програма по история на жените и взаимоотношенията между половете (МАТИЛДА) към Философски факултет на Софийския университет в сътрудничество с Билитис (Bilitis Resource Center Foundation). С него целим да направим видими «женските места на паметта» в София като очертаваме един «феминистки маршрут» в централното градско пространство в София, обърнат не само към миналото, но и към съвременното състояние на социалните движения и
активности на женския пол. Надяваме се, че проектът ще съдейства за промяна в половите стереотипи и нагласи, които са в основата на неравенства, основани върху различни социални маркери като пол, етнос и религиозна принадлежност. В нашия първи маршрут са включени личности и места, свързани не само с българския етнос, но и с такива прeдставителни за съвременните мултикултурни и малцинствени общности.