Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Конкурси

ИСТОРИЯ, АРХИВИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ

Българската Асоциация на Университетските Жени, БАУЖ (www.bauw-bg.com) и Магистърската програма по „История на жените и взаимоотношенията между половете“ (МАТИЛДА) към специалност „Културология“, Философски факултет на Софийския университет (www.univie.ac.at/matilda и http://www.phls.uni-sofia.bg/downloads/2009ma/32.pdf) набират документи и материали, свързани с миналото на женското движение в България (до и след 1944 г.) и с политическите и културни акции на жените и мъжете в българския 20 век.

Ще бъдем благодарни на всички, които биха дарили

1) лични и семейни документи, снимки, текстове, периодика и пр., свързани с миналото на обществено и политически активни жени и мъже: касаещи тяхното образование, професионална реализация и участие в обществения живот, с живота в семейството, всекидневието и пр;

2) документи на различни обществени, политически и културни организации, които имат отношение както към борбите за равнопоставеност между половете в България във времето преди 1944 г., така и за периода на държавния социализъм.

Документите ще бъдат съхранявани в архивната сбирка към специалност Културология.

Моля, адресирайте Вашите запитвания и материали до

Доц. Красимира Даскалова,

Ръководителка на програмата МАТИЛДА

Философски факултет,

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Бул. „Цар Освободител“ № 15, София-1504

Е-мейл и телефон за контакт:

krasi@sclg.uni-sofia.bg

тел. служ: 870-42-36

КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТСКО ИСТОРИЧЕСКО ЕСЕ

Българската група за изследване на историята на жените/половете (член на Световната федерация за изследване историята на жените/половете – IFRWH, www.ifrwh.com), Европейската магистърската програма по история на жените и пола (МАТИЛДА) към Философски Факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (www.univie.ac.at/matilda и http://www.phls.uni-sofia.bg/downloads/2009ma/32.pdf) и Българската асоциация на университетските жени, БАУЖ (член на IFUW, www.bauw.hit.bg) организират

Втори конкурс за написване на студентско историческо есе на тема: Жени, пол и мълчанията на историята – II

Къде са жените в историята? Защо историята мълчи за историческия опит на женския пол?

Както показват много съвременни историографски изследвания, господстващите исторически наративи навсякъде по света все още пренебрегват многообразието на опита и културата на исторически съществувалите общества. С новите развития на социалната и културната история, на антропологията, демографията, историята на всекидневието, семейството, на жените и половете (women’s and gender history) и пр. станаха ясни ограниченията на традиционната (политическа и дипломатическа) история и се издигнаха апели за уплътняване на картината на миналото чрез включване в образователните програми и в учебниците на знания за историята на пренебрегваните до скоро социални актьори – на малцинствени групи, на чернокожото население, на не-елитите, на жените (и техните взаимоотношения с мъжкия пол) включително. В нито една страна в света все още жените и мъжете не са представени еднакво в историята. Доминиращата гледна точка към историческото минало все още фаворизира (политическите) действия на белите мъже от средната класа и приема техните позиции, ценности и житейски избори за универсални…

Участниците в конкурса трябва да са студентки и студенти от бакалавърските програми на хуманитарните специалности на висшите учебни заведения в страната, да имат подчертан интерес към новите развития в социалната и културната история на България, Европа и света, и специално към мълчанията/празнотите/неизследваните феномени и аспекти на историческото минало от най-дълбока древност до наши дни; към малко представени актьори от “сянката” на историята.

Есето – в обем от 10 стандартни страници (3000 думи) с името, специалността, университета, курса и факултетния номер на студентите и студентките трябва бъде изпратено на следните електронни адреси до 1 март 2010 г. Ася Асенова, БАУЖ, assia_assenova@abv.bg и Красимира Даскалова, МАТИЛДА, krassimira_daskalova@yahoo.com Предвиждат се парични и материални награди: Първа – 100 лева, Втора – 70 лева, Трета – 50 лева и български книги по темата на конкурса.

Резултатите ще бъдат оповестени на страницата на БАУЖ (http://www.bauw-bg.com) на 7 март 2010 г. и съобщени на участниците на посочените от тях адреси.

Награди от конкурса за написване на историческо есе
В проведения конкурса за написване на историческо есе на тема „Жени, пол и мълчанията на историята“, българската група за изследване на историята на жените/половете (член на Световната федерация за изследване историята на жените/половете – IFRWH, www.ifrwh.com) и Българската асоциация на университетските жени, БАУЖ (член на IFUW, www.bauw.hit.bg) журито в състав от дос. д-р Красимира Даскалова, дос. д-р Жоржета Назърска и ст.н.с. Олга Тодорова на 18.04.2008г. присъди три трети награди на Виолета Кръстева, Диляна Минчева и Илко Петков.

Kонкурс за написване на историческо есе на тема
Българската група за изследване на историята на жените/половете (член на Световната федерация за изследване историята на жените/половете – IFRWH, www.ifrwh.com) и Българската асоциация на университетските жени, БАУЖ (член на IFUW, www.bauw.hit.bg) организират
конкурс за написване на историческо есе на тема
Жени, пол и мълчанията на историята
Къде са жените в историята? Защо историята мълчи за историческия опит на женския пол? Както показват съвременните историографски изследвания, господстващите исторически наративи навсякъде по света все още неглижират многообразието на опита и културата на исторически съществувалите общества. В нито една страна в света все още жените и мъжете не са представени еднакво в историята. Доминиращата гледна точка към историческото минало все още фаворизира (политическите) действия на белите мъже от средната класа и приема техните позиции, ценности и житейски избори за универсални. С новите развития на социалната и културната история, на антропологията, демографията, историята на всекидневието, семейството и пр.станаха ясни ограниченията на традиционната (политическа и дипломатическа) история и се издигнаха апели за уплътняване на картината на миналото чрез включване в образователните програми и в учебниците на знанията за историята на неглижираните до скоро социални актьори – на жените (и техните взаимоотношения с мъжкия пол) включително.
Участниците в конкурса трябва да са студентки и студенти от бакалавърските или магистърските програми на хуманитарните специалности на висшите учебни заведения в страната, да имат подчертан интерес към новите развития в социалната и културната история на България, Европа и света, и специално към мълчанията/празнотите/неизследваните феномени и аспекти на историческото минало от най-дълбока древност до наши дни; към малко изследвани актьори от “сянката” на историята.
Есето – в обем от 10 стандартни страници (2500 – 3000 думи) трябва да бъде изпратено на следният електронен адрес до 15 април 2008г.
Ася Асенова, БАУЖ, assia_assenova@abv.bg. Предвиждат се парични и материални награди: Първа – 150 лева, Втора – 100 лева, Трета – 50 лева.
Резултатите ще бъдат оповестени на страницата на БАУЖ (www.bauw.hit.bg) на 17 април 2008 г. и съобщени на участниците на посочените от тях адреси