Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

ЖЕНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ БАЛКАНИ ПРЕЗ ОСМАНСКАТА ЕПОХА

На 9.02.2005 г. в зала 1 на СУ се състоя премиерата на книгата „ЖЕНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ БАЛКАНИ ПРЕЗ ОСМАНСКАТА ЕПОХА (ХV-ХVІІ ВЕК)” на ст.н.с. д-р Олга Тодорова, член на БАУЖ. Монографията е публикувана от Издателска къща “Гутенберг”с финансовата подкрепа на Център за изследвания и политики за жените. На промоцията говориха доц. Светлана Иванова и доц. Красимира Даскалова.

Авторката д-р Олга Тодорова работи като старши научен сътрудник ІІ степен в Института по история при БАН. Автор е на монографията “Православната църква и българите през ХV-ХVІІІ в.” (1997 г.), както и на редица студии и статии, посветени на историята на религията, нравите, жената, семейството и брака в българските земи преди Възраждането. Преподавател е в Центъра по източни езици и култури при СУ. Специализирала в Москва, Кеймбридж, Истанбул.

Изследването е първи по рода си опит за една по-цялостна историческа реконструкция на живота на жените от региона на Централните Балкани (т.е. днешните български земи и най-близо прилежащите им по суша територии) през ранните столетия на османското владичество. Фокусирано в еднаква степен върху представителките на двете основни вероизповедания в Османската империя – християнското и мюсюлманското, то търси типично женските измерения на големия религиозен конфликт-контакт, който определял лицето на епохата. Надскачайки проблема на семейството и брака, в който по традиция сме свикнали да затваряме женското битие от предмодерните времена, авторката внушава, че дори и в тези “най-мъжки” времена от балканската история жените имали свое запазено, макар и сравнително скромно място и в обществения живот, и в публичното пространство Трудът се базира на разнообразни източници, сред които и множество османотурски архивни инструменти.

„Библейската жена“ на Милена Кирова

На 18.01.2006 г. в Народната библиотека се състоя премиера на книгата на проф. Милена Кирова „Библейската жена. Механизми на конструиране, политики на изобразяване в Стария завет”. На промоцията говориха проф. Валери Стефанов, доц. Мони Алмалех, доц. Катя Станева, доц. Красимира Даскалова.
Издателство: „Стигмати” и УИ „Св. Климент Охридски”

„Библейската жена“ на Милена Кирова е модерно изследване върху Стария Завет, което обединява знания от различни науки:антропология, история на религиите, библеистика, литературознание… Основен обект на анализ са женските образи, но идеята за жената е по-скоро фокус, през който са видени важни проблеми (с религиозен, политически и нравствен характер) на библейския свят. Жената се превръща в огледало на една идеология за човека, която има основополагаща функция за патриархалното общество.Книгата се стреми да разграничи онези идеи, които са автентични за староеврейския текст, от техните по-късни превращения и употреби в западната християнска култура. Изследването е построено върху огромен фактологичен материал, но в същото време е написано популярно и увлекателно.

Книгата на Цветана Бончева

През ноември 2005 г. излезе от печат книгата на етноложката и член на БАУЖ, н.с. д-р Цветана Бончева от ЕИМ-БАН „Брак и семейство при българите католици от Пловдивско през първата половина на XX век”. Тя е издание на IMIR и излиза като №6 в поредицата „Общи Балкани – Млади автори – Първи книги”.
Книгата на Цветана Бончева е много добър пример за широките перспективи и интерпретативни възможности, които съдържа локалното изследване на брачността и семейството. На фона на интензивните проучвания на българските католици от последните години този труд има несъмнена тежест и базова значимост с дълбочината на предложения анализ. Тя е постигната чрез реализацията на ясната, но често така трудна за изпълнение формула: богат емпиричен материал и теоретична ерудираност на автора.

Поднесеният емпиричен материал е наистина убедителен – от църковните регистри, водени в трите католически селища през първата половина на XX в., гражданските регистри и официалната статистика са извлечени количествени данни, които са анализирани и съпоставени с теренна етнографска информация. Още едно голямо достойнство на това изследване – макар че познава детайлно научния дискурс върху и изворите за българските католици, авторката се стреми да верифицира сама на терен заключенията и хипотезите, към които я отвеждат количествените показатели. Така взаимно се допълват етическата и емическата перспективи, фактите и осмислянето им от информаторите; обективните социални практики се разкриват като изпълнени със смисъл и (понякога противоречиви) значения за техните носители.

През призмата на брака и семейството Цветана Бончева разкрива конструирането на една общност (на българските католици в трите селища) и трансформациите, които тя преживява през първата половина на XX в. Това е другата голяма тема в нейното изследване, към която тя подхожда, проблематизирайки взаимодействието между наследената локална традиция, нормативното въздействие на католическото духовенство и локалните проявления на процесите на модернизация сред изследваното население.

Предложеният историко-демографски и социокултурен анализ на общността на българските католици – на примера на три представителни за тях села – в контекста на българската модернизация открива перспективи за сравнения в по-широк план и несъмнено би представлявал интерес за голям кръг специалисти – историци, антрополози, демографи, етнографи, социолози.

Биографичен речник

На 27.01.2006 г. в Будапеща се състоя представяне на новоизлязлата книга „Биографичен речник на женските движения и феминизмите. Централна, Източна и Югоизточна Европа, 19-20 в.”, съставители на който са проф. Франциска де Хаан от Централноевропейския университет в Будапеща, доц. Красимира Даскалова от СУ „Св. Климент Охридски” и Ана Лутфи, докторантка в Историческия факултет на ЦЕУ.

A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms
Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries

Editors:
Francisca de Haan is Professor of Gender Studies at the Central European University in Budapest.

Krassimira Daskalova teaches Modern European Cultural History at the Faculty of Philosophy, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.

ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА


На 27.05. 2005 г. в зала „Архиви” („Московска” 5) се откри документална изложба „Женското движение в България (1901-1950)”, организирана от Българската асоциация на университетските жени по случай нейната 80 годишнина и от Главно управление на архивите при Министерския съвет.

Експозицията се състави и подреди под научното ръководство на доц. д-р Красимира Даскалова и с участието на д-р арх. Любинка Стоилова, доц. д-р Ирина Генова и д-р Ж. Назърска. Полезна беше помощта също на Стефка Петрова и Христо Веков (ЦДА) и на художника Стоян Христов (ЕИМ-БАН). Изложбата представи в 30 табла и 7 витрини архивни документи от фондовете на Централния държавен архив и на Държавния архив – София, материали и снимки от лични колекции, както и книги, предоставени от Народната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”.

Подобна експозиция се композира за пръв път в България. Женското движение е било обект и на предишни изложби, но те са били посветени или на периода на Българското възраждане, или само на социалистическото и комунистическото течение в българското женско движение. В подбора на документите съставителите изхождаха от желанието да представят възможно най-пълно в идеен, персонален и организационен план феминисткото движение в страната през Модерната епоха. Затова ретроспекцията на доосвобожденския период се ограничи до щрихиране появата на женските дружества, на идеите за просвета на жените и на девическите училища. Поредица от табла представи консолидирането на националната организация Български женски съюз (1901) и нейното разцепление на две течения: буржоазно и социалистическо. Специално внимание се отдели на появата на суфражистка организация като Съюз „Равноправие” и на комунистическото женско движение до средата на 20-те години. Акцент в документалните материали станаха печатните органи на двете течения в българския феминизъм, персоналните биографии на техните лидерки (Ана Карима, Екатерина Каравелова, Юлия Малинова, Димитрана Иванова, Вела Благоева, Кина Конова), както и голям брой авторски и преводни книги, запознаващи българското общество с исканията на жените като социална група, лишена от основни граждански права.

По-голямата част от материалите в изложбата очертаха профила на женското движение в България след Първата световна война. Документи маркираха дейността на българските секции на международни организации с пацифистки и либерални идеи (Международната женска лига за мир и свобода начело с Ек. Каравелова и Лидия Шишманова, Международният алианс за женско избирателно право и граждански права с активистка Вера Бояджиева-Фол, Българската славянска женска група с лидер Санда Йовчева).

Сред тези формации особено място заема Дружеството на българките с висше образование. То е създадено през 1924 г. като организация на висшата женска интелигенция в страната, а през 1925 г. става част от мрежата на Международната федерация на университетските жени. Дружеството съчетава идеи на социалните и либералните женски международни формации (бори се за сдобиване на българките с право на образование и на труд), но с течение на времето възприема също идеи с пацифистка и политическа насоченост (за мир и за избирателни права). Дружеството на висшистките е репрезентативно за българската интелигенция, за развитието на българския феминизъм и за неговото унищожаване след появата на тоталитарния режим, затова и неговата история беше проследена подробно.

Няколко табла представиха водещи фигури в него (Екатерина Златоустова, д-р Живка Драгнева, Тиха Генова, Люба Акрабова и Свобода Чардафонова), а също така организационни документи и прояви на дружествен живот. Архивни снимки и протоколи показаха принадлежността към организацията на пионерките в родната наука, първи асистентки и доценти в Софийския университет: ас. Теодора Райкова-Ковачева, ас. Дона Калчева, ас. Мария Андрейчева-Ванкова, доц. д-р Елисавета Карамихайлова, част. доц. Жана Николова-Гълъбова.

Специално внимание в изложбата се отдели на трите секции в Дружеството – на юристкитe (лишени от право да работят като адвокатки и съдийки), на художничките и на писателките (трудно утвърждаващи се в професионалната си среда). Тук бяха откроени фигурите на правистката д-р Вера Златарева, на художничките Елена Карамихайлова, Елисавета Консулова-Вазова, Маша Узунова, Донка Константинова, Султана Суружон, Зоя Паприкова, Вера Лукова, Вера Недкова и на писателките Евгения Марс, Дора Габе и Елисавета Багряна. Няколко табла показаха творчеството на архитектките, членували в Дружеството и срещнали силната съпротива на своята гилдия при реализацията си: Елена Маркова, Мария-Луиза Досева, Мими Берова-Хенинг, Ганка Гинева-Петрушева, Ричка Кръстанова-Тонева, Стела Захариева-Босолова, Мария Вариклечкова, Елена Варакаджиева, Люба Тончева. Краят на експозицията документира съдбата на Дружеството в периода 1944-1950 г.: постепенната политизация на неговата дейност и на ръководството му, попадането му под контрола на Държавна сигурност, конфискуването на неговото имущество, разпиляването на богатата му архива и неговото окончателно закриване.

Откриването на изложбата съвпадна с още едно значимо културно събитие в столицата – възстановяването на постоянната експозиция на Националната художествена галерия, където са показани и платна от членки на Секцията на художничките. Това, както и близостта на двете сгради, стана причина много гости да посетят и двете промоции. В течение на три седмици изложбата беше посетена от отбрана публика, която оцени уникалността на експозицията и не пропусна възможността да попадне в едно от малкото „места на памет” за модерната българска жена в рамките на столичния град.

КРЪГЛАТА МАСА „ФЕМИНИЗЪМ И ФЕМИНИЗМИ“

На 28.05.2005 г. в СУ се проведе кръгла маса на тема „Феминизъм и феминизми”, организирана от БАУЖ като част от честването на 80-годишнината на организацията и нейното приемане в МФУЖ. В обсъжданията участие взеха Милена Кирова, Красимира Даскалова, Ралица Мухарска, Корнелия Славова, Ирина Генова, Ренета Рошкева, Любинка Стоилова, Жоржета Назърска, Мая Няголова. Присъстваха студенти от магистърската програма по Gender Studies, историци, журналисти.

През август 2005 г. в Сидни председателката на БАУЖ доц. д-р Красимира Даскалова беше избрана за председател на Международната федерация за изследване на историята на жените (International Federation for Research in Women’s History).

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНКИ

През юни 2006 г. , във връзка с 95-годишнината й, БАУЖ провъзгласи за своя почетна членка ст.н.с. д-р ИВАНКА СВЕТОСЛАВОВА АКРАБОВА-ЖАНДОВА, изкуствоведка, известен археолог, учен с международна известност. Иванка Акрабова е работила дълги години в Археологическия институт и музей при БАН. Тя членува в БАУЖ още от края на 30-те години, когато е привлечена от майка си, председателката на организацията, Люба Шилева-Акрабова.   

През септември 2006 г. БАУЖ провъзгласи за своя почетна членка доц. ЖАНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА-ГЪЛЪБОВА, германистка, литературоведка, един от най-известните български специалисти по германска филология, писателка, публицистка.

Жана Гълъбова е втората жена, хабилитирала се за доцент в СУ „Св. Кл. Охридски”, и е сред интелектуалците, станали жертва на комунистическата „чистка” в Университета през 1945 г. В БАУЖ тя членува от края на 30-те години и е активен участник в Клуба на българските писателки.